De Individuele Pensioentoezegging na het zomerakkoord

De Individuele Pensioentoezegging na het Zomerakkoord: nu nog snel optimaliseren!

 

In het regeerakkoord van 26 juni 2017 werden tal van nieuwe fiscale en sociale maatregelen aangekondigd. Op 7 november 2017 werd het ontwerp van Programmawet neergelegd in de Kamer.

Dit Zomerakkoord en andere maatregelen hebben, direct of indirect, een impact op de aanvullende pensioenopbouw via een individuele pensioentoezegging (IPT).

Het tarief van de vennootschapsbelasting daalt vanaf 2018. IPT-premies gestort vanaf 2018 zullen bijgevolg een lager fiscaal voordeel hebben dan premies gestort in 2017.

Het loont bijgevolg de moeite om nog dit jaar de 80%-regel van uw IPT-contract te optimaliseren en daar waar mogelijk een backservice te storten.

 

Wat voorziet het Zomerakkoord:

Vanaf 2018:

  • Daling van de vennootschapsbelasting
  • Verhoging van de minimumbezoldiging voor bedrijfsleiders tot 45.000 euro
  • Verhoging van het tarief van de Wijninckx-bijdrage tot 3%

 

1) Daling vennootschapsbelasting & verhoging minimumbezoldiging bedrijfsleider

Het normale tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt momenteel 33,99%.

Dit tarief zal dalen naar 29,58% vanaf inkomstenjaar 2018 (aanslagjaar 2019).

Vanaf inkomstenjaar 2020 (aanslagjaar 2021) wordt het belastingtarief verder verminderd tot 25%.

Vennootschappen met een belastbaar inkomen van minder dan 322.500 euro kunnen een verlaagd opklimmend tarief genieten. Om het verlaagde tarief te genieten dienen een aantal voorwaarden voldaan te zijn. Eén daarvan is dat de vennootschap aan minstens één bedrijfsleider een bezoldiging van 36.000 euro moet toekennen. Vanaf 1 januari 2018 wordt deze minimumbezoldiging opgetrokken tot 45.000 euro.

Deze verhoging heeft uiteraard een gunstige impact op de 80%-grens voor de IPT.

 

2) Verhoging Wijninckx-bijdrage tot 3%

De Wijninckx-bijdrage (‘Bijzondere Sociale Zekerheidsbijdrage voor de Aanvullende Pensioenen’) is verschuldigd op het gedeelte van de premies die boven de jaarlijkse grens uitkomen.

Voor het jaar 2017 is de jaarlijkse grens € 31.836.

Daarbij worden de volgende premies – exclusief premietaks – opgeteld: premies voor Leven en/of Overlijden bij een IPT (of groepsverzekering voor zelfstandigen) en voor een aanvullende waarborg Ongevallen bij die contracten.

De regering heeft in september beslist om het tarief van de Wijninckx-bijdrage op te trekken van 1,5% naar 3%.

Deze verhoging zal in 2018 in werking treden en heeft betrekking op de premies gestort in 2017 (bijdragejaar 2018).

 

Besluit

Het tarief van de vennootschapsbelasting daalt vanaf 2018: IPT-premies gestort vanaf 2018 zullen een iets minder fiscaal voordeel hebben dan premies gestort in 2017.

Het loont bijgevolg de moeite om dit jaar de 80%-regel van uw IPT-contract te optimaliseren en daar waar mogelijk nog dit jaar een backservice te storten.

Het feit dat het tarief van de Wijninckxbijdrage zal stijgen naar 3% weegt niet op tegen het fiscaal voordeel.